לא תענה ברעך עד שקר

לא תרצח

לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא

הרב שלום שוורץ על עשרת הדברות

לא תחמוד

העניין המיוחד של עשרת הדברות

לא תנאף

זכור את יום השבת לקדשו

לא תגנוב

כבד את

לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני

אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים