top of page

לא תענה ברעך עד שקר

לא תרצח

לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא

הרב שלום שוורץ על עשרת הדברות

לא תחמוד

העניין המיוחד של עשרת הדברות

לא תנאף

זכור את יום השבת לקדשו

לא תגנוב

כבד את

לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני

אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים

bottom of page