top of page
Untitled-1.jpg

מידעון לא תענה

ברעך עד שקר

תמונה למחשבה

רעיונות לשיח ולפעילות ערכית לאור הדיבר שלנו

מערך ומצגת המשך לשעת חינוך לאור הדיבר שלנו

תמונה מהשטח

מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו

תהילים, ל"ד

שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

דמותו של אדם, המצטיירת בתודעתם של אחרים, היא יקרו.דמות זו קובעת את גישת האחרים אליו ואת המשקל שהם מייחסים להשפעתו... כבד את האדם ביקרו ובדמותו ואל תשלח ידך להמיתו בדמות זו

- הרש"ר הירש -

2 שווה ציטוט

ציטוט להרחבה >

bottom of page