top of page

מידעון לא יהיה לך 

משפחתי

סביב השולחן | נקודות לשיח משפחתי לאור הדיבר

  לחץ חברתי   | ידוע שהחברה בגיל ההתבגרות תופסת מעמד בכיר בחיי בני הנוער. כדאי לדון בשאלות- מתי השפעת החברה היא חיובית ומתי היא נהיית "אלוהים אחרים"? כיצד ניתן להתמודד מול לחץ חברתי שלילי?

  עבדי הסמארטפון   | האם השימוש במשפחתנו בסמארטפונים ובמסכים בכלל הינו שימוש סביר? ממתי אנחנו מפסיקים לשלוט על זה ומתחילים להיות נשלטים על ידי זה? אילו קווי גבול נציב במשפחתנו על מנת שהסמארטפונים לא יהפכו להיות "אלוהים אחרים" שלנו?

משימה משפחתית | חיים את הדיבר סביב המשפחה

  מביטים ללב  | אנחנו ממש לא רוצים להיראות כמו המשפחה למעלה...

מפסיקים להשתעבד המסכים! החל משבוע זה נקבל על עצמנו שלארוחה משפחתית מגיעים ללא הסמארטפון! מתנתקים מהמסך, מביטים זה לזה בעיניים ומדברים מלב אל לב..

להעמקה אישית 

bottom of page