top of page

"פרויקט עשרת" פועל לבסס את עשרת הדברות כערכי הליבה של עם ישראל.

אנו מאמינים כי לאורם של עשרת הדברות נוכל לכונן חברה טובה יותר, מוסרית יותר ומחוברת לשורשיה.

 

ועכשיו, כשאנו מתקרבים לחג מתן תורה,

אנו גאים להציג את סדרת 10X10 בשיתוף עם הרב אורי שרקי

בה תוכל לשמוע בתוכן מעמיק יומי על עשרת הדברות.

מזמינים אתכם להיות חלק מדבר גדול ולהתאחד סביב עשרת הדברות "כאיש אחד - בלב אחד"

אנכי ה' ומבוא לדברות - הרב אורי שרקי
00:00
לא יהיה לך #1 - הרב אורי שרקי
00:00
 כ"ג באייר  
אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
 כ"ד באייר  
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
לא יהיה לך #2 - הרב אורי שרקי
00:00
לא יהיה לך #3 - הרב אורי שרקי
00:00
לא תשא - הרב אורי שרקי
00:00
זכור את - הרב אורי שרקי
00:00
 כ"ה באייר  
לא תשא את שם ה' אלוהיך לשוא
 כ"ו באייר  
זכור את יום השבת לקדשו
כבד את - הרב אורי שרקי
00:00
לא תרצח - הרב אורי שרקי
00:00
לא תנאף - הרב אורי שרקי
00:00
לא תגנב - הרב אורי שרקי
00:00
לא תענה - הרב אורי שרקי
00:00
לא תחמד - הרב אורי שרקי
00:00
 כ"ח באייר  
כבד את אביך ואת אמך...
 כ"ט באייר  
לא תרצח
 א' בסיון  
לא תנאף
 ב' בסיון  
לא תגנב
 ג' בסיון  
לא תענה ברעך עד שקר
 ד' בסיון  
לא תחמד
bottom of page